Faculty of Electrical Engineering and Computing
 Department of Electric Machines, Drives and Automation
  Unska 3, HR-10000 Zagreb
   e-mail: lissesa.fer.hr
Laboratory for Interactive Simulation Systems
 Courses > PRISS
 
 

 

     
  Projektiranje i razvoj interaktivnih simulacijskih sustava

ECTS: 4.0

Nositelji: Prof. dr. sc. Krešimir Ćosić, Doc. dr. sc. Miroslav Slamić

Opis predmeta:
Uvod. Zahtjevi i načela projektiranja, razvoja i izvedbe interaktivnih simulacijskih sustava (ISS). Modeliranje i simulacija virtualne scene i dinamičkih objekata u stvarnom vremenu. Sklopovlje i programska potpora za simulacije virtualnog svijeta. Interaktivne simulacije sa sklopovljem u petlji (HWIL), s programskom potporom u petlji (SWIL) i s čovjekom u petlji (HITL). Distribuirani ISS u stvarnom vremenu. Testiranje i vrednovanje ISS. Primjeri: trening čovjeka-operatora u stvarnom vremenu; testiranje sklopovlja letjelica u zatvorenoj petlji; testiranje i vrednovanje programske potpore upravljačkih sustava u stvarnom vremenu; ISS za psihološko testiranje, selekciju i rehabilitaciju ispitanika/bolesnika; primjena ISS u složenom društvenom civilnom i vojnom okruženju.

Literatura:
  1. N. I. Durlach, A. S. Mavor: Virtual Reality: Scientific and Technological Challenges, National Academy Press, 1995.
  2. J. Vince: Essential Virtual Reality Fast, Springer, 1998.
  3. F. Dai, F. R. Hopgood, M. Hoska: Virtual Reality for Industrial Applications, Springer, 1998.

Održavanje nastave:

Kolegij "Projektiranje i razvoj interaktivnih simulacijskih sustava" održava se u 9. semesthru kao izborni predmet za smjer Automatika, za smjer Elektrostrojarstvo i automatizacija, za smjer Industrijska elektronika i za studij Računarstvo.

Način polaganja:

Kolegij "Projektiranje i razvoj interaktivnih simulacijskih sustava" polaže se izradom seminarskih radova. Studenti s nastavnicima dogovaraju teme seminarskih radova, koji uključuju obavljanje praktičnog zadatka i samo pisanje rada. Dimenzije seminarskog rada su 10-ak stranica.

Sam ispit sastoji se od:

  • Usmene prezentacije seminarskog rada(npr. u Powerpointu) u trajanju 10-15 minuta
  • Usmene diskusije vezane uz prezentaciju
 
     
  Links
 

Department of Electric Machines, Drives and Automation
  Faculty of Electrical Engineering and Computing
University of Zagreb
Minister of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia
   
     
   
     
   
     
    ©2006-2009 Laboratory for interactive simulation systems